Klub

       Pod oblasť výchovno – vzdelávacích aktivít komunitného centra patrí aj činnosť  KLUBU pre mládež. Naším cieľom je priblížiť sa mladým ľuďom žijúcim v rómskej osade Hlboké a celkovo posilniť vzťahy medzi mladými ľuďmi z komunity. Stretnutia sa konajú každý piatok od 14,00 do 15,30 hod. a priemerná návštevnosť je 9 mladých ľudí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
čo si navaríš, to si aj zješ…

 Hlavný zámer našich stretnutí:

      -všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka schopného samostatne myslieť, konať, rozhodovať sa v prospech komunity a zároveň v prospech spoločnosti. 

Čiastkové ciele:

  • Poukázať na dôležitosť vzdelávania
  • Uvedomenie si svojej identity a budovanie zdravého sebavedomia
  • Posilnenie vzťahov medzi rovesníkmi v komunite a tiež s rovesníkmi majoritnej časti obyvateľstva
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
  • Podporiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi
  • Zmysel života – vytváranie svetonázoru
  • Prevencia sociálno – patologických javov
  • Práca s počítačom

      Priebežne organizujeme rôzne aktivity, podobne ako s deťmi mladšej vekovej kategórie, napr. Mikuláš, pečenie medovníčkov, Deň matiek, Halloween a pod. …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ako nám to pristane…
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
radi maškrtíme…
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
opekačka v lete
KIF_1912
veľký zážitok- návšteva TV Liptov
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
friends forever

Komunitné centrum Hlboké